Connect with us

Biznes

Formy zatrudnienia obywatela Ukrainy w Polsce

Opublikowano

dnia

Polska jest popularnym miejscem zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. Dla legalnego podjęcia pracy w Polsce istnieje kilka różnych form zatrudnienia dostępnych dla obywateli Ukrainy. W tym artykule omówimy najważniejsze formy zatrudnienia oraz związane z nimi wymogi i procedury.


Umowa o pracę – praca dla obywateli ukraińskich

Umowa o pracę jest najpowszechniejszą formą zatrudnienia w Polsce. Pracownik i pracodawca zawierają umowę, która określa stanowisko i warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, obowiązki i prawa stron umowy. Aby powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy na podstawie umowy o pracę, pracodawca powinien sprawdzić czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie i uzyskać dla niego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pracę bądź skorzystać z możliwości zatrudnienia obywatela Ukrainy zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wysyłając powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.  

Umowa zlecenie – dostępna dla obywateli z Ukrainy

Umowa zlecenie dotyczy wykonania określonego zlecenia lub zleceń na rzecz zleceniodawcy. Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, dla legalnego powierzenia wykonywania zlecenia obywatelowi Ukrainy zleceniodawca powinien zweryfikować tytuł pobytowy obcokrajowca i uzyskać odpowiedni dokument uprawniający obywatela Ukrainy do wykonywania zleceń na podstawie takiego rodzaju umowy. 

Praca sezonowa w Polsce

Praca sezonowa jest związana z sezonowymi potrzebami gospodarki, takimi jak prace rolnicze, prace w turystyce lub prace związane z produkcją sezonowych artykułów. Co do zasady obywatelom Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę sezonową, wymagane jest zezwolenie na pracę sezonową (zezwolenie na pracę typ S). Zezwolenie takie pracodawca może uzyskać poprzez składanie wniosku do właściwego powiatowego urzędu pracy.  

Praca dla studentów z Ukrainy w Polsce – możliwości i zasady

Dla studentów z Ukrainy, którzy studiują w Polsce, dostępne są różne możliwości zatrudnienia, które mogą pomóc w zdobyciu doświadczenia zawodowego i zarobieniu dodatkowych środków finansowych. W tym artykule omówimy dostępne opcje pracy dla studentów z Ukrainy w Polsce oraz zasady związane z tym zatrudnieniem.

Zatrudnienie studenta

Obywatele Ukrainy będący studentami studiów stacjonarnych na polskiej uczelni wyższej są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie § 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. To oznacza, że tacy cudzoziemcy mają otwarty dostęp do polskiego rynku pracy. Takie same uprawnienia mają również np. absolwenci studiów stacjonarnych na polskiej uczelni wyższej. Przed zatrudnieniem cudzoziemca w tych przypadkach pracodawca ma obowiązek sprawdzić dokument, uprawniający obywatela Ukrainy do legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – takim dokumentem może być aktualne zaświadczenie z uczelni o stacjonarnym trybie studiów lub dyplom również ze wskazaniem stacjonarnego trybu studiów. 

Natomiast ukraińscy studenci oraz absolwenci studiów zaocznych w Polsce nie mają uprawnień do wykonywania pracy bez właściwego dokumentu umożliwiającego ich legalne zatrudnienie, czyli będzie potrzebna właściwa procedura legalizacji pracy obywatela Ukrainy. 

Praca na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Studenci z Ukrainy, studiując w Polsce w trybie stacjonarnym, mają prawo podjąć pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło na takich samych zasadach jak polscy studenci. 

Dla studentów studiów niestacjonarnych koniecznych będzie uzyskanie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pracę bądź wysłanie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.  

Praca sezonowa dla studentów z Ukrainy

Praca sezonowa jest dostępna dla studentów z Ukrainy w trakcie określonych sezonowych potrzeb. Studenci studiów stacjonarnych przebywając w Polsce legalnie mogą podjąć pracę sezonową bez uzyskania dodatkowych dokumentów przez pracodawcę. Jednak dla zatrudnienia studentów studiów zaocznych zostaje obowiązek posiadania zezwolenia na pracę typ S. 

Dla studentów z Ukrainy studiujących w Polsce istnieje wiele możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Warto pamiętać o wymogach dotyczących procedur legalizacji pobytu i pracy, jeżeli są one wymagane, i spełnianiu kryteriów pracodawcy. Praca zarobkowa może nie tylko przynieść dodatkowe dochody, ale także pomóc studentom w zdobyciu praktycznego doświadczenia zawodowego i rozwoju umiejętności.

źródło: Kancelaria adwokacka Sawicki i Wspólnicy

Continue Reading

Ostatnie wpisy

Ostatnio

Trending